dimarts, 20 de març del 2012

28 CURSOS D'ENSENYAMENT EN CATALÀ AL CEIP PRÀCTIQUES

                             
28 CURSOS D'ENSENYAMENT EN CATALÀ PER A TOTHOM, 
 
GARANTIA DE QUALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL
El nostre centre, el CEIP DE PRÀCTIQUES fa ensenyament en català perquè és la llengua del territori, de Palma i de Mallorca
El nostre col·legi no vol infants separats per raons de llengua; els vol mesclats i que tots participin de les mateixes experiències i convisquin culturalment junts i enriquits amb les aportacions de tots.
Per avançar pedagògicament i socialment l'escola disposa d’un projecte educatiu integrador, que afavoreix la cohesió, no discrimina ningú i ha estat aprovat pel consell escolar del centre. Les primeres experiències en dues línies, a principis dels anys 80 del segle passat, molt prest es van haver d'arraconar perquè separaven l'alumnat en classes socials ben diferenciades .
El castellà l'aprenen al llarg del procés d'escolarització obligatòria, de manera que als 16 anys s'assegura el domini de les dues llengües, la catalana i la castellana, que és el que preveu la llei.
Dins l’escola també aprenen anglès. Les llengües que s'ensenyen a l'escola només s'assoleixen plenament si s'empren en un context real de comunicació.
Els infants de famílies castellanoparlants o catalanoparlants, tenen assegurat el domini de la llengua castellana mitjançant els mitjans de comunicació presents a tot arreu i de l'escola que ensenyarà el castellà al llarg de la seva escolarització.
Elegir l'aprenentatge de la lectoescriptura en català és elegir que aprenguin a llegir i escriure en dues llengües alhora, elegir l'aprenentatge de la lectoescriptura en castellà és elegir que n'aprenguin només en una.
Els mestres d’aquesta escola volen recomanar a les famílies que viuen i treballen a Palma i Mallorca que és bo per als seus fills i filles fer l’ensenyament en català i que arribin a tenir un bon domini de la llengua pròpia i així puguin arribar a tenir les mateixes oportunitats que els autòctons. No dominar formalment la llengua del territori els pot restar oportunitats futures.
Les escoles que fan l’ensenyament en català estan molt ben considerades socialment perquè tenen projectes pedagògics oberts, amb uns fonaments sòlids, ben articulats amb la realitat social actual i coherents amb l’entorn, la història i la cultura pròpia del territori. Aquestes escoles tenen més demanda de places de les que poden assumir i els infants escolaritzats, hi aprenen les dues llengües.
Els infants de tres i quatre anys tenen una facilitat especial per aprendre llengües precisament en aquestes edats primerenques. És un bon moment per ensenyar-los la llengua pròpia del territori on viuen i començar a introduir el coneixement d’una altra llengua.
Els infants que acaben la primària amb un bon nivell de català i de castellà, estan ben preparats per assolir el títol de graduat en secundària obligatòria i el batxiller i per tenir un més fàcil accés a les universitats del nostre entorn més proper.
Una formació que asseguri que l’alumne quan acabi els seus estudis s’expressi, oralment i per escrit, en català i castellà, li dóna avantatges a l’hora de trobar feina a les nostres illes.
Estudiar en català no implica, per als infants de famílies d’altres cultures, perdre els seus orígens o la seva identitat. Dins les escoles practicam la integració ben entesa i la valoració de les diferències culturals en el que anomenam interculturalitat i no només multiculturalitat.

La immersió lingüística a l’escola en la llengua pròpia de cada territori és un bon sistema per a la integració de les diferents cultures que conviuen en un mateix espai geogràfic.
Separar l’alumnat per raó de llengua és separar la societat en origen. La realitat històrica de les illes ens demostra que hi ha una comunitat lingüística que no està en igualtat de drets respecte d’altres grups.
Començar per aprendre el castellà durant dos o tres cursos, si el projecte de centre és en català, farà que els infants no catalanoparlants, tenguin dificultats per seguir l’ensenyament a partir de primària, ja que no hauran fet català i els costarà més seguir la vida acadèmica normal del centre.
Nosaltres duem 28 anys fent ensenyament en català (des de 1984), on aquesta és la llengua del primer ensenyament, sense confrontacions, amb plena integració de tot l'alumnat i acomplint allò que diu la normativa: els nostres alumnes en finalitzar primària empren les dues llengües cooficials amb tota normalitat. No importa dir que el nostre model educatiu és acceptat per les nostres famílies i per moltes que volen dur els seus fills al nostre centre, conscients de l'ensenyament de qualitat que oferim.
Encoratjam a les noves famílies que vulguin participar del nostre projecte educatiu a que participin d'aquest model inclusiu on l'aprenentatge tengui sempre com a llengua d'aprenentatge la llengua catalana. És la millor opció, contrastada i comprovada al llarg de 28 cursos. La fidelitat i respecte de les famílies així ens ho demostra, així com la forta demanda de places en el nostre centre curs rere curs.
Moltes gràcies... La Direcció i La Junta Directiva de l' Amipa -Palma, març 2012-.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada